*PD7_4965.jpg
 
 
ISP Hanoi - Crest Logo - Transparent - small.png
 

….ISPH is a new international school in the township of ParkCity Hanoi. We offer an extensive programme of study for students aged from 3 to 18 years old based on the UK curriculum. Our mission is to provide a high quality education, set high and achievable expectations, and create a safe school in which every student is happy and treated as an individual..Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), nằm trong khu đô thị cao cấp ParkCity Hanoi, mang đến một chương trình học tập toàn diện cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục chất lượng tốt với những kỳ vọng cao và phù hợp, đồng thời kiến tạo nên một môi trường học tập an toàn, nơi mỗi học sinh đều vui vẻ và được quan tâm xứng đáng. ….

….We open in August 2019 with classes for Year 1 to Year 8..Trường khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8 năm 2019 và đón nhận các em học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 8. ….

….Our Vision and Mission..Tầm nhìn và Sứ mệnh….

ISP Orange.png

….Vision:..Tầm nhìn:….

….To be Vietnam’s premier international school by offering excellence in the academic sphere, on the sporting field, in the arts, and beyond. ..Tầm nhìn của Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là trở thành Trường Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam bằng cách mang đến sự xuất sắc trong lĩnh vực học. …. thuật, thể thao, nghệ thuật và hơn thế nữa.

ISP Purple.png

….Mission:..Sứ mệnh:….

….Enabling young learners to achieve their full potential today and empowering them to become the global leaders of tomorrow. ..Giúp học sinh khai thác được tối đa những tiềm năng hiện hữu để trở thành những lãnh đạo toàn cầu trong tương lai. ….

….Our Core Values & Learning Habits..Các giá trị cốt lõi và nề nếp học tập tại ISPH….

….The personal qualities and attributes we value most highly amongst ISP students, staff and community are our Core Values & Learning Habits. Each has a simple description for our younger children, followed by more detail for our older students and adults. ..Các phẩm chất và tính cách cá nhân mà chúng tôi rất đề cao đối với các học sinh, nhân viên và cộng đồng của ISP nằm trong phần Giá trị cốt lõi & Nề nếp học tập. Mỗi giá trị và nề nếp có một mô tả đơn giản cho các học sinh nhỏ tuổi và được chi tiết hơn cho các học sinh lớn tuổi hơn và người lớn. ….

….Our Core Values:..Các giá trị cốt lõi: ….

….Our Learning Habits:..Nề nếp học tập:….

….Our Board of Trustees..Hội đồng Tín thác….

….ISPH is the second school to be established by the award-winning township developer Perdana ParkCity Sdn Bhd..Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là ngôi trường thứ hai được thành lập bởi Tập đoàn phát triển đô thị cao cấp Perdana ParkCity Sdn Bhd….


….Datuk Seri Yaw Chee Siew..Ngài Chee Siew….
….
Chairman of the Board of Directors..Chủ tịch Hội đồng….
….Perdana ParkCity Sdn Bhd..Tập đoàn Perdana ParkCity Sdn Bhd….

….Datuk Joseph Lau..Ngài Joseph Lau….
….
Group Chief Executive Officer..Tổng Giám đốc Điều hành
….Perdana ParkCity Sdn Bhd..Tập đoàn Perdana ParkCity Sdn Bhd….

….Mr Kien Pham..Ông Kiên Phạm….
….
President..Chủ tịch….
….The Vietnam Foundation..Quỹ Việt Nam….

….Yap Chin Hua..Ông Yap Chin Hua….
….
General Director..Tổng Giám đốc….
…..Vietnam International Township Development JSC (VIDC)..Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC)….
….ParkCity Hanoi Township..Khu Đô thị ParkCity Hanoi….

….Andrew Dalton..Ông Andrew Dalton….
….
Director of Education, ISPKL & ISPH..Giám đốc Giáo dục….
….Chairman of the Board of Trustees..Chủ tịch Hội đồng….

ISP Purple.png

 ….Advisory Council..Ban Cố Vấn….

 

 

 
pchanoi-intro.jpg
EN
VN