*PD7_5156.jpg

….Learning beyond boundaries..Học tập vượt qua mọi giới hạn….

ISP Purple.png

….ISPH programmes of study are based on the UK National Curriculum, providing internationally renowned standards for learning in English, Mathematics and Science, and the foundation subjects. Our curriculum is enhanced in numerous ways to best cater for our students and our international context. ..ISPH giảng dạy khung chương trình giáo dục Anh quốc, cung cấp Các chương trình học của ISPH dựa trên Chương trình giảng dạy của Vương quốc Anh, đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục quốc tế các môn học tiếng Anh, Toán học, Khoa học và các bộ môn cơ bản khác. Chương trình giảng dạy của Trường được cập nhập thường xuyên và áp dụng linh hoạt nhằm phù hợp với các em học sinh và môi trường học tập đa văn hóa. ….

….Students have regular lessons in subjects such as English, Mathematics, Science, Geography, History, Vietnamese, Mandarin, Korean, Art & Design, Computing, Music, Drama & Dance, PE, Sports & Swimming. ..Các em học sinh tại Trường sẽ theo học các tiết học bộ môn bao gồm tiếng Anh, Toán, Khoa học, Địa lý, Lịch sử, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Mỹ Thuật và Thiết kế, Khoa học máy tính, Âm nhạc, Kịch và Khiêu vũ, Giáo dục thể chất, Thể thao và Bơi lội. ….

*PD7_5896.jpg

….The Early Years Centre..Khối Mầm non….

….Nursery & Reception classes
for children aged 3 to 5..Các lớp khối mầm non dành cho trẻ từ 3 tới 5 tuổi….

….Following the UK’s Early Years Foundation Stage Curriculum..Chương trình giáo dục nền tảng cho Khối mầm non (EYFS)….

….Opening in 2020..Khai giảng vào năm 2020….

*PD7_5196.jpg

….The Primary School..Khối Tiểu học….

….Year 1 to Year 6 classes
for children aged 5 to 11..Dành cho các em học sinh từ 5 tới 11 tuổi….

….Following the UK National Curriculum for English & Mathematics, and the IPC for our cross-curricular themes..Chương trình giáo dục quốc gia của Anh Quốc kết hợp Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) ….

….Opening this August 2019..Khai giảng tháng 8 năm 2019….

Secondary

….The Secondary School..Khối Trung học….

….Year 7 to Year 11 classes
for students aged 11 to 16..Các lớp khối 7 đến 11 dành cho các em học sinh từ 11 đến 16 tuổi ….

….Following the UK National Curriculum, enhanced with our middle years programme, ..Chương trình giáo dục quốc gia của Anh Quốc, tăng cường với chương trình Trung học. ….

….Year 7 & 8 opening this August 2019
(with older year groups to follow)..Khối lớp 7 và 8 sẽ khai giảng tháng 8 năm 2019 (tham khảo thêm thời gian khai giảng các khối lớp lớn hơn)….

Sixth Form

….The Sixth Form Centre..Khối Trung Học (Six Form)….

….Year 12 & 13 classes
& University preparation
for students aged 16 to 18..Các lớp khối 12 và 13 chuẩn bị cho kỳ thi Đại học dành cho các em học sinh từ 16 tới 18 tuổi….

….Opening in 2023..Khai giảng năm 2023….

EN
VN