Trung học

Đặt nền móng để trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp cho giáo dục đại học và hơn thế nữa.

Theo Chương trình giảng dạy Quốc gia bằng tiếng Anh, chương trình giảng dạy Trung học là sự phát triển tự nhiên từ chương trình Tiểu học tại ISPH. Cấp Trung học được chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn  3, Giai đoạn 4 & Trung học Bậc cao (Giai đoạn 5). Chương trình giảng dạy của chúng tôi cung cấp cho học sinh một chương trình học tập đầy thách thức, có ý nghĩa và thú vị. Đặt nền tảng vững chắc về kỹ năng, kiến thức và thói quen là rất quan trọng để thành công trong Giai đoạn 4 và hơn thế nữa. Chương trình trung học quốc tế của chúng tôi cung cấp nền tảng tuyệt vời cho cấp học cao hơn thông qua các bài học được lên kế hoạch tốt, nhiều thông tin, đổi mới và sáng tạo trong bối cảnh quốc tế và địa phương, đảm bảo thành công trong các năm học IGCSE.

Lộ trình khối Trung học