Giá trị Cốt lõi và Tác phong Học tập

Những phẩm chất và đặc tính cá nhân chúng tôi đánh giá cao ở học sinh, nhân viên và cộng đồng ISPH.

Giá trị Cốt lõi

Tác phong Học tập