Hội đồng Quản trị của ISPH


Datuk Seri Yaw Chee Siew

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Perdana ParkCity Sdn Bhd

Mr Kien Pham

Chủ tịch của The Vietnam Foundation

Mr Andrew Dalton

Giám đốc Giáo dục của ISPKL & ISPH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Datuk Joseph Lau

Giám đốc Điều hành Tập đoàn Perdana ParkCity Sdn Bhd

Mr Yap Chin Hua

Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC) và Khu đô thị ParkCity Hà Nội