Hội Phụ Huynh

‘Friends of ISPH’ là hội phụ huynh chính thức của ISPH. Mục đích của hội là giúp cộng đồng ISPH và đội ngũ lãnh đạo trường trong việc nâng cao chất lượng trường học, các hoạt động cộng đồng, và đại diện cho cộng đồng học sinh để giúp các gia đình hòa nhập vào gia đình ISPH. Tất cả phụ huynh đều được chào đón để cùng tham gia vào các hoạt động chung của Hội Phụ huynh.